Vlastní číslaNechť V je vekt. prostor nad T a f: V → V je lin.zobr. Potom λ T se nazývá vlastní číslozobrazení f, pokud existuje nenulový vektor x V, t.ž. f (x) = λ . x
Vlastní vektor příslušný vlastnímu číslu λ je lib. vektor, pro nějž platí f (x) = λx. (Nulový vektor náleží každému vl. č.)
Platí vekt. prostor, lib. dimenze.
Je-li dim(V) konečná, lze f representovat maticí (vůči nějaké bázi), tak se pojem vl. čísel rozšíří i na matice T n x n: vl. číslo - takové λ: x ≠0 t.ž. Ax = λx.
Je - li x vlastní vektor příslušný λ, je i lib. skalární násobek x vl. vektorem příslušným λ.
Věta (8): Nechť f je lin. zobr a λ1, λ2, ... λk jsou navzájem různá vl. čísla a x1, x2 ... xk jsou jim příslušné vl. vektory. (xi přísluší λi.) Potom vektory x1 ... xk jsou LN.

Důkaz: Indukcí a sporem - nechť x1 ... xk dávají nejmenší protipříklad. netriviální a1 ... ak : a1x1 + ... + akxk = 0.

0 = f(0) = f(∑ki = 1 aixi = ∑ki = 1 aiλixi.

0 = λk* 0 = λk(∑ki=1aixi).

0 = 0 - 0 = ∑ki = 1aiλixi - ∑ki=1aiλkxi = ∑ki=1aii - λk)xi = ∑k-1i=1aii - λk)xi.

spor: (λi různé - rozdíly nenulové; ai nenulové, xi LN.) buď jsou vektory LZ, nebo xk = 0 - v obou případech spor.

důsledek: matice řádu n mají nejvýše n různých vlastních čísel (v prostoru Tn může být max. n LN vektorů.)

Vlastnosti vlastních čísel matic

Vztah zobrazení - matice není jednoznačný. Různé matice A,B mohou odpovídat stejnému zobrazení f (vůči jiným bázím x,y). Matice přechodu - izomorfismu - jsou vždy regulární: A = R-1 BR
Čtvercové matice A, B stejného řádu se nazývají podobné, pokud reg. matice R : A = R-1BR
Věta(9): Nechť A, B podobné matice (A=R-1, λ vlastní číslo A a x příslušný vl. vektor. Potom λ je vl. číslo B a y = R*x je příslušný vl. vektor.

Důkaz: A = R-1BR → B = RAR-1

B⋅y = B(Rx) = RAR-1Rx = R(Ax) = R(λx) = λ(Rx) = λy.

Je-li x ≠ 0, pak i y ≠ 0, protože R je regulární.
Vl. čísla diagonální matice jsou prvky na diagonále, přísl. vl. vektor = ei
Řekneme, že matice A je diagonalizovatelná, pokud je podobná nějaké diagonální matici.
užití - výpočet vl. čísel a vektorů - di je i-tý prvek na diag. → je i-té vl. č., i-tý sloupec R je vl. vektor diagonalizovatelné matice A (A=R-1DR)
Věta(10): pokud má matice aTn⋅n n navzájem různých vlastních čísel, potom je diagonalizovatelná.

Důkaz: λ1 ... λn - různá vl. čísla, k nim přísluší n lin. nezáv. vl. vektorů x1 ... xk. Z nich mohu sestavit matici R (regulární) (vektory dám do sloupců).

Pro každé i: Axi = λixi.

Pro matici: A⋅R - matice kde i-tý sloupec = λixi.

Z toho: AR = RD, kde D je diag. matice s λi na diagonále. (násobíme D zprava - násobí se sloupce). ↠ R-1AR = R-1RD = D, proto A je diagonalizovatelná.

Pozor, obrácená implikace neplatí! - existují diagonalizovatelné matice, které mají méně než n různých vl. čísel.
Věta(11): matice aTn⋅n je diagonalizovatelná <=> A má n lin. nez. vlastních vektorů.

Důkaz: "=>": A diagonalizovatelná - R, t.ž. R-1AR = D, což je to samé jako AR = RD ... sloupce matice R tvoří vlastní vektory. R regulární => vektory jsou LN.

"<=": Z vlastních vektorů sestavím matici R, pro ní už platí, že R-1AR = D.

Charakteristický mnohočlen

Nechť A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T. Potom charakteristický mnohočlen (v proměnné t) je definován předpisem: PA(t) = det(A - t⋅I)
Věta(12): Pro každou čtvercovou matici A platí: λ je vl. číslo A <=> λ je kořen char. mnohočlenu A.
Důkaz: λ je vl. č. a <=> x ≠ 0 t.ž. Ax = λx. <=> ex. x ≠ 0, t.ž. Ax - λx = 0., (A - λI)x = 0 - ex. netriviální řešení <=> matice (A - &lamba;I) je singulární <=> det(A - λI) = 0 <=> jestliže PA(t) = 0, když t = λ, pak λ je kořenem tohoto polynomu.
Věta(13): Podobné matice mají shodný charakteristický polynom. (silnější vlastnost, než stejná vlastní čísla.)
Důkaz: A = R-1BR. PA(t) = det(A - tI) = det(R-1BR - t⋅I) = det(R-1BR - tR-1IR) = det(R-1)⋅ det(B - t⋅I)⋅det(R) = det(B - t⋅I).
Díky tomu by se dal definovat char. polynom lin. zobrazení. (Všechny podobné matice představují stejní lin. zobr.)
Věta(14): Pro čtvercové matice A a B stejného řádu mají matice AB a BA stejná vlastní čísla.

Důkaz: Uvažujeme součin matic:

1.

(

AB 0

 B 0

)
(

I A

0 I

)
=
(

AB ABA

 B  BA

)


2.

(

I A

0 I

)
(

0 0

B BA

)
=
(

AB ABA

 B  BA

)


(

I A

0 I

)
je regulární, determinant = 1.
(

0 0

B BA

) =
(

I A

0 I

)
(

AB 0

 B 0

)
(

I A

0 I

)
-1
   .

=> matice jsou podobné, mají stejná vlastní čísla.

Věta(15) - Cayley-Hamilton: Nechť A je matice Tn ⋅ n a PA(t) = (-1)n tn + an-1 tn-1 + ... + a1t + a0 je její char. polynom. Potom platí:

(-1)nAn + an-1An-1+ ... + a1A + a0 I = 0 (nulová matice)

Důkaz: Využijeme faktu: M⋅adj(M) = det(M)⋅I. Dosadím za M:= A - t⋅I. adj(A - t⋅I) - každý prvek je polynom stupně nejvýše n-1 v proměnné t (z def. adj(M)).

adj(A - t⋅I) = tn-1Bn-1 + ... + tB1 + B0 (kde Bi jsou matice z tělesa T, obs. všechny koeficienty ti u všech členů adj(A - t⋅I).

adj(A - t⋅I)⋅(tn-1Bn-1 + ... + tB1 + B0) = PA(t)⋅I. (dosazení do vztahu viz výše).

PA(t)⋅I = (-1)ntnI + an-1tn-1I + ... + a1t I + a0I.

Rovnost součtů matic = koeficienty musí být stejné:
tn: -Bn-1 = (-1)n⋅I.
ti, 1 ≤ i < n: ABi - Bi-1 = aiI.
t0: AB0 = a0I.
-tyto rovnice musí platit všechny najednou, vynásobím zleva Ai a sečtu.
L = AnBn-1 + An-1(ABn-1 - Bn-2) + ... + A (AB1 - B0) + AB0 = (pokrátí se) = 0.
P = (-1)nAn + an-1An-1+ ... + a1A + a0I.
L = P => P = 0

Dále uvažujeme těleso C- algebraicky uzavřené těleso (dají se v něm nalézt kořeny polynomů.
Věta(16) - Základní věta algebry: Každý mnohočlen stupně alespoň 1 má alespoň 1 kořen v tělese C.
důsledek: Každý mnohočlen p(t) stupně ≥ 1 nad C lze rozložit na součin "monomů" (jednoduchých polynomů): p(t) = an⋅(t - λ1) ... (t - λn), kde λ1 ... λn jsou kořeny p(t).
p(t)
------
t - λi


- musí být nutně polynom stupně (n - 1), protože λ je kořen p(t), jehož existenci udává Z.V.A.

idea důkazu: p(t) = antn + an-1tn-1 + ... + a1t + a0. BÚNO předp., že an ≠ 0, a0 ≠ 0. Jak se p(t) chová, jestliže a) |t| → ∞ (p(t) antn), b) |t| → 0. (p(t) a1t + a0).
Jak graficky vypadá komplexní kružnice o poloměru r (množina Dr := {t; |t| = r}):
a) antn Velká kružnice n-krát kolem počátku. Nižší stupně způsobí zanedbatelné vychýlení kružnice.
b) Malá kružnice okolo a0.
Uvažuji, že spojitě měním |t| od ∞ k 0 => spojitě přecházím od a) k b). U 1. kružnice je 0 uvnitř, u 2. vně => při spojitém přechodu jsem 0 musel zasáhnout.
(Intuitivní důkaz, formálně lze těžko).
důsledek: Nechť A je komplexní čtvercová matice řádu n. Potom lze psát: PA(t) = (λ1 - t)r12 - t)r2 ... (λk - t)rk, kde λ1 ... λk jsou různá vlastní čísla, ri je algebraická násobnost vlastního čísla a platí, že r1 + ... + rk = n.
(i) a0 = det(A) = λ1r1 λ2r2 ... λkrk.
- dosazením t = 0 do PA(t) dostaneme PA(t) = λ1r1 ... λkrk = det( A - 0⋅I).
(ii)
  1. an = (-1)n
  2. an-1 = (-1)n(r1λ1 + ... + rnλn)
  3. an-1 = (-1)n((A)11 + (A)22 + ... (A)nn ) - součet prvků na diagonále matice A.
- 2. rovnost plyne z rozvoje char. polynomu určením koef. u tn-1.
- 3. rovnost - PA(t) = det(A- tI) - všechny permutace až na 1 dávají polynomy stupně nejvýše (n-2) - když se vyhnou diagonále jednou, musí i podruhé. Jedině permutace která projde prvky na diagonále, dá polynom stupně (n-1), koeficient se určí stejně jako u 2. ner.

Diagonalizovatelné matice, hermitovské matice

Věta(17): Čtvercová komplexní matice A je diagonalizovatelná <=> λi platí: rank(A - λiI) = n - ri.
Důkaz: Využijeme větu, že A je diagonalizovatelná <=> báze Cn, složená z vlastních vektorů <=> toto nastane jen tehdy, můžeme-li tuto bázi rozložit na k bází prostoru Ker(A - λiI) (každá s dimenzí ri) <=> má-li jádro hodnost ri, pak (A - λiI) má hodnost (n - ri).
fakt: Každá komplexní čtvercová matice A je podobná matici v násl. tvaru:
λ1  1  0 ... ... ... ... 0
 1 λ1  1  0 .. ... ... ..0
 0  1 λ1  0  0 ... ... ..0
 0  0  0 λ2  1 ... ... ..0
  .                .
  .                .
  .                .
  .                .
 0 ... ... ... ... .. 1 λk


1, ..., λk nemusí být nutně různá.)
Bez důkazu.
Nechť A je komplexní matice, potom matici AH, pro kterou platí, že (AH)ij = aji (kompl. sdruž. číslo), nazýváme hermitovskou transpozicí matice A. (někdy se používá název "konjugovaná matice").
(AB)H = BHAH (důkaz stejný jako pro obyčejnou transpozici).
Pro standardní skalární součin na Cn platí: < x, y > = ∑i=1n xiyi = yH⋅x (maticové nás. vektorů).
Prostor nad C konečné dimenze je izomorfní k Cn. Vezmu ortonormální bázi vůči std. skal. součinu - u1, ... un a vytvořím čtvercovou matici A = (u1|u2| ... |un), potom AHA = I. (Řádky AH ⋅ sloupce A - std. skal. součin < ui, uj> => je-li i=j, součin = 1, jinak = 0 (ortonormální vektory) ).
Komplexní čtvercová matice se nazývá unitární, pokud platí, že AHA = I.
Komplexní čtvercová matice se nazývá hermitovská, pokud AH = A.
Věta(18): Každá hermitovská matice má všechna vlastní čísla reálná ( i když je sama komplexní). Navíc existuje unitární matice R taková, že R -1AR je diagonální. (tzn. hermitovská matice je diagonalizovatelná).
Důkaz: indukcí podle řádu matice:
(1): pro řád 1 platí (musí být 1 reálné číslo - je už diagonální).
(n): ind. krok: An; pro 1 ... (n-1) platí.
- podle zákl. věty algebry ex. vl. číslo λ a přísl. netriviální vl. vektor x Cn. Podle Steinitzovy věty o výměně doplním x na ortonormální bázi prostoru Cn. (BÚNO předp. že ||x|| = 1). Z těchto vektorů sestavím pomocnou matici Pn řádu n (v 1. sloupci - x). Báze ortonormální, 2 vekt. na sebe kolmé => Pn unitární, PnH Pn = I.
Platí: (PnHAnPn)H = PnHAnH(PnH)H = PnHAnPn → matice PnHAnPn je hermitovská.
(AnPn) - první sloupec je λ-násobek vektoru x (protože λ je vl. číslo matice An), po vynásobení zleva PnH navíc:
λ 0 ... 0
0
.    An-1
.
0

- protože je PnHAnPn hermitovská.
- λ na diagonále => musí být rovna svému kompl. sdruž. číslu => λ R
Z ind. předp. ex. unitární Rn-1: Rn-1-1An-1Rn-1 = Dn-1. Vezmu Rn= Pn⋅S, kde


S =
1 0 ... 0
0
.    Rn-1
.
0- tato matice je unitární & Pn taky => Rn je unitární (rozepsat součin).
-Zbývá ověřit, že Rn je hledaná matice: RnHAnRn = (PnS)HAPnS = SH PnHAPn S =

1 0 ... 0
0
.    Rn-1H
.
0


λ 0 ... 0
0
.    An-1
.
0


1 0 ... 0
0
.    Rn-1
.
0


=
λ 0 ... 0
0
.    Dn-1
.
0


=   Dn.


důsledek: (interpretace v R): Pro každou symetrickou matici A platí, že všechna její vl. čísla jsou reálná a navíc existuje ortogonální matice R: R-1AR je diagonální.
příslušný vl. vektor x lze vzít reálný, protože (A - λI)x = 0 ... soustava lin. rovnic s reálnou singulární maticí .... musí mít netriviální reálné řešení. Zbytek důkazu stejný, jen místo AH je AT.

Hermitovské matice a skalární součin

Pozorování: Nechť V je vekt. prostor konečné dimenze se skalárním součinem a X = {x1, ...,xn} je jeho ortonormální báze. Potom u,v  V platí: < u,v > = ∑ i=1n< u,xi >< xi,v > = [v]XH⋅ [u]X. (souřadnice vůči bázi X) → tedy: počítání skal. součinu lze zjednodušit na počítání v C.
Důkaz:
u = ∑i=1n αixi, kde αi = < u,xi> = ([u]X)i
v = ∑i=1n βixi, kde βi = < v,xi> = ([v]X)i.
βi = < xi,v >
< u,v > = < ∑αixi,∑βjxj > = ∑i=1nj=1n αiβj⋅< xi,xj >  .
xi - ortonormální báze: < xi,xj > = 1, pokud i = j, 0 jinak.
Proto: < u,v > = ∑i=1n αiβi = < u,xi >< xi,v > = [v]XH[u]X.
Věta(19): Nechť V je vekt. prostor se skal. součinem konečné dimenze a X = {x1, ... , xn } jeho ortonormální báze. Nechť dále f: V → V je lin. zobrazení. Potom platí, že f zachovává skalární součin (tj. < u,v > = < f(u),f(v) > ) <=> matice zobrazení [f]XX je unitární.
Důkaz: vím že < u,v > = [v]XH[u]X.
< f(u),f(v) > = [f(v)]XH[f(u)[X = ([f]XX[v]X)H [f]XX[u]X =
= [v]XH[u]X, právě když [f]XXH [f]XX = I <=> matice [f]XX je unitární.