Lineární programování

Úloha lin. programování - optimalizovat hodnotu LINEÁRNÍ účelové funkce, přes prostor možných řešení, vymezený LINEÁRNÍMI podmínkami
Lin. účelová fce - max c1x1 + c2x2 + ... + cnxn, kde x1, ... xn jsou proměnné a c1, ... cn konstanty.
Lineární podmínky -
a11x1 + an2x2+ ... + a1nxn ≤ b1
   ...            ...
an1x1 + an2x2+ ... + annxn ≤ bm
bi - konstanta R, i <1,m>
aij - konstanty R, i <1,m>, j <1,n>
Úloha ve standardním tvaru zní: Nalezněte vektor xR, jež maximalizuje účelovou funkci cTx za podmínek Ax ≤ b, kde cR, bRn, ARmxn.
Přípustné řešení - každý vektor x, jež splňuje Ax ≤ b.
Optimální řešení - takové přípustné x*, že pro každé přípustné x platí, že cTx ≤ cTx*
Geometrická interpretace
1 podmínka určuje poloprostor Rn. Všechny podmínky dohromady odpovídají průniku těchto poloprostorů - označuje se jako simplex (může být omezený i neomezený). Účelová funkce udává roviny se stejnou normálou, tato normála určuje gradient(směr), ve kterém se snažíme maximalizovat/minimalizovat.
K oboru hodnot
Budeme uvažovat jen R. C, Zn nepřicházejí v úvahu - nejsou uspořádané. Řešení pouze v Q - platí úplně stejné postupy. Uvažuje se též obor Z (i když není těleso) - dostaneme úlohy celočíselného programování(ILP) - na rozdíl od normálního LP těžké. Ze simplexu by celá čísla vybrala jen mřížové body, optimum které dává simplex v R nemusí být mřížový bod, a nejbližší mříž. bod může být daleko; dokonce nemusí existovat.
Pomocí ILP lze formulovat úlohu nalezení největší nezávislé množiny v grafu G:=(V,E) - takové množiny vrcholů, kde žádné dva nejsou spojeny hranou. Za každý vrchol - proměnná xi, hodnota xi - 0 ≤ xi ≤ 1, za každou hranu (i,j) dám podmínku, že xi + xj ≤ 1. Optimální řešení - celočíselný vektor. Proměnné, které jsou označeny jedničkou, jsou v max. nezávislé množině.
Protože nalezení max. nezávislé množiny grafu je NP-úplná (těžká) úloha, je ILP také NP-úplná. (Neexistuje pro ni polynomiální algoritmus - narozdíl od LP.)

Jaká mohou být řešení úloh LP?

 1. úloha nemá řešení, protože nemá přípustné řešení. Např: x1,x2 ≥ 10, x1 + x2 ≤ 19. (už ani nezávisí na účel. fci c)
 2. Úloha nemá řešení, protože hodnota účelové fce je neomezená. => není optimální řešení. Např. x1,x2 ≥ 0, -1 ≤x1 - x2 ≤ 1, max x1 + x2. To že simplex je neomezený, neznamená automaticky, že optimální řešení neexistuje - viz min. x1 + x2.
 3. Optimum je jednoznačné.
 4. Úloha má ∞ optimálních řešení. Např - 0 ≤ x1, x2 ≤ 2, x1 + x2 ≤ 3, max x1+x2. Optimum - úsečka.
Vektor cRn, matice ARmxn, b Rm. Hledáme xRn, tak, že Ax ≤ b & cTx je maximální. Geometricky:
aix ≤ bi ... přímky. Přípustné řešení splňuje všechny nerovnosti.
Pro minimum cTx - hledáme max. -cTx
Chceme-li a11x1 + .... + a1nxn ≥ b1, potom přepíšeme: -a11x1 - .... -a1nxn ≤ -b1
Chceme-li rovnost aiTx = bi, nahradíme dvěma nerovnostmi, aiTx ≤ bi; aiTx ≥ bi.
Chceme-li dostat a11x1 + ... + a1nxn ≤ b1 v matici, kde Ax = b, uvažujeme a11x1+ ... + a1nxn + xn+1 = b1, kde xn+1 ≥ 0 (- přidáme jednu proměnnou navíc).
Chceme-li pracovat s nezápornými proměnnými: místo xi zavedeme 2 proměnné x'i a x"i, ve tvaru x'i - x"i - i záporná čísla jdou napsat jako rozdíl 2 kladných čísel.
Množina V Rn je konvexní, pokud u,v V platí, že {αu + (1 - α)v; α <0,1>} V (spojnice u,v je též podmnožinou V).
Průnik dvou konvexních množin je zase konvexní množina. (V1,V2 konvexní, u,v V1 V2 => {αu + (1 - α)v; α <0,1>} V1 V2).
Množina přípustných řešení je konvexní množina. ( Jeden řádek matice Ax ≤ b - poloprostor, celé řešení - průnik konečně mnoha poloprostorů (konvexních množin)).
Množina optimálních řešení Ax ≤ b & max. cTx je konvexní množina.
Důkaz: x*, x** ... 2 opt. řešení => cTx* = cTx**, vezmu α <0,1>, uvážím α(x*) + (1 - α)x** = x'. x' - je přípustné (konv. množina řešení), cTx' ?= cTx* ... cTx' = αcTx* + (1 - α)cTx**. Víme, že cTx* = cTx**, z toho: cTx' = cTx*.
Konvexní obal K(X) množiny x Rn je průnik všech konvexních množin v Rn, obsahujících X, tj. K(X) = XVV (konvexní).
v Rn je konvexní kombinací vektorů u1 ... un Rn, pokud existují α1 ... αn <0,1>, a navíc ∑ki=1αi = 1, t.ž. v = ∑ki=1αiui.
Věta: Konvexní obal množiny X Rn je množina všech konvexních kombinací prvků z množiny X, tj. K(X) = {u; ex. x1...xk X, α1 ... αk, t.ž. u = ∑ki=1αixi, ∑αi = 1, αi <0,1> }.
(Konvexní) mnohostěn je průnik konečně mnoha poloprostorů v Rn (polyedr).
Dimenze mnohostěnu P je dimenze nejmenšího (nejméně dimenzionálního) afinního prostoru, obsahujícího P.
To samé jako dimenze nejmenšího vekt. prostoru obsahujícího P', což je P posunuté do počátku.
Hranice poloprostorů vymezujících P jsou tzv. hraniční nadroviny.
Pokud se n hraničních nadrovin P protíná v právě 1 bodě X, a navíc XP, tak bod x se nazývá vrchol mnohostěnu P
Mnohostěny jsou totéž co množiny přípustných řešení úloh LP. X je vrchol mnohostěnu určeného Ax ≤ b => podmatice A složená z řádků odpovídajících hraničním nadrovinám určujícím x je regulární.
Počet vrcholů mnohostěnu je nejvýše (nm) - tj. tento počet je konečný. (Průnik n nadrovin, vybírám z m nadrovin.)
Lemma: Má-li matice A úlohy LP s n proměnnými hodnost n, pak mnohostěn příslušný k řešení obsahuje vrchol.
Důkaz:Sporem: vezmeme přípustné řešení x P takové, že x leží na největším možném počtu nezávislých hraničních nadrovin. Tento počet := k. 2 případy:
a) k = n → x je vrchol, spor.
b) k < n.
Průnik vybraných < n nadrovin má dimenzi ≥ 1 → obsahuje přímku. BÚNO x leží na k prvních nadrovinách. Víme, že A má hodnost n => další nadroviny musí průnik k prvních protínat → uvážíme průnik, dostaneme x'(k+1) hr. nadr., což je spor.
Věta: Každý omezený KONVEXNÍ mnohostěn je konvexním obalem množiny svých vrcholů.
Omezený - všechny body mají omezenou vzdálenost od počátku (nebo od sebe navzájem), nebo - lze ho vnořit do dostatečně velké koule (v Rn - sféry), nebo - neobsahuje polopřímku.
Důkaz: P - mnohostěn, X množina vrcholů P, předp. P Rn, XP & P konvexní => K(X) P ← K(X) je průnik všech konv. množin, které danou množinu obsahují. Opačně P K(X) - sporem: vezmu x P \ K(X) takové, že náleží největšímu počtu (=k) nezávislých hraničních nadrovin.
Když k=n - X vrchol => x X K(X), spor.
k < n - x v nejvíce hr. nadrovinách - průnik těchto k nadrovin musí obsahovat polopřímku (Kdyby ne, tak x není na nejvíce hr. nadrovinách - x není vrchol) => spor s omezeností.
Věta: Má-li úloha LP optimální řešení a matice této úlohy má hodnost n rovnou počtu proměnných, potom se potima nabývá též v některém z vrcholů mnohostěnu přípustných řešení.
Důkaz: Ozn. x* optimální řešení, rank(A) = n, z lemmatu - P má nějaké vrcholy.
a) P je omezený: x* = ∑ aiui, kde ∑ai = 1, αi <0,1>, ui jsou vrcholy P. Potom jakmile a1≠0, musí platit, že cTx* = cTui. Obecně platí, cTx* ≤ cTui, protože cTx* = ∑αicTui →když bych hodnotu snížil, bude mi chybět (∑αi = 1) - celk. hodnota je menší) => cTx* = cTui. Potom ui je vrchol, kde se nabývá optima.
b) pokud je P neomezený, x* leží určitě na hranici P (protože nadrovina určená rovnicí cTx = cTx* protíná hranici polytopu (jinak by nebylo def. optimální řešení) - celý P leží na 1 straně nadroviny). Nechť x* leží v h nezávislých hraničních nadrovinách. Označmě B průnik těchto nadrovin. Hodnota účelové funkce cTx musí být konstantní na množině B (kdyby ex. y, y' B : cTy > cTy', potom pro dostatečně malé ε platí, že x* + ε(y - y') B P. Potom cT(x*+ε(y - y')) = cTx* + ε(cTy - cTy') → nejde, x* je optimum.).
Vrcholy B P jsou vrcholy P ... průniky některých nadrovin určujících P. Vezmu některý z nich, nabývá se tam optima (musí existovat, protože hodnost matice určující B P je n (B & P pod sebou v matici)).

Simplexový algoritmus/metoda

Příprava tvaru úlohy pro LP.
Standartní tvar: max cTx, Ax ≤ b.
Výchozí tvar - max cTx pro simplex Ax = b, x ≥ 0 (! není stejná matice jako v předch. !) - A → ( A | I ).
Když b ≥ 0, víme, že existuje přípustné výchozí řešení, t.ž. pomocným proměnným dosadím hodnoty z b.
Lemma: Nechť max cTx, Ax = b, x ≥ 0 je úloha L.P. (Předp., že c Rn, b Rm, A Rmxn a rank(A) = m (m ≤ n). Nechť B {1,2,..,n}, |B| = m je množina indexů taková, že čtvercová matice AB je regulární. Potom existuje jedné přípustné řešení této úlohy LP, t.ž. xi = 0 i B.
Důkaz: Ostatní proměnné xi, i B jsou určeny soustavou ABx = B, což je soustava s regulární maticí => je to jednoznačné (← příp. řešení, protože je i přípustné řešení Ax = b, ost., nulové proměnné řešení neovlivní.
Řešení z předch. lemmatu se nazývá bázické přípustné řešení úlohy LP, určené bází B.
Báze B je báze úlohy LP, což nesouvisí s bází vekt. prostoru.
Proměnné xi, x B se nazývají bázické, ostatní jsou nebázické.
Příklad:
max(x1 + 2 x2)
x1 - x2 ≤ 2
-x1 + x2 ≤ 1
2x1 + x2 ≤ 7
x1, x2 ≥ 0.


max(x1 + 2 x2) x1 - x2 + x3 = 2
-x1 + x2 + x4 = 1
2x1 + x2 + x5 = 7
x1, ..., x5 ≥ 0.

(přepis matice). x3, x4, x5 - pomocné proměnné. Poč.stav:
------------------------
x3 = -x1 + x2 + 2
x4 = x1 - x2 + 1
x5 = -2x1 - x2 + 7
-------------------------

Vektor b = (2,1,7) určuje hodnoty bázických proměnných.
Účelová fce z = x1 + 2x2 ( = 0 )
B := {3,4,5}


Pokusíme se zvýšit z ... zvýším např. x1 - provedu substituci:
------------------------
x1 = -x3 + x2 + 2
x4 = - x3 + 3
x5 = 2x3 - 3x2 + 3
-------------------------
z = -x3 + 3x2 + 2 = 2
(Množina přípustných řešení zůstává stejná)
→ zvednul jsem hodnotu účel. fce.


Postupně: rozhodnu se, kterou proměnnou mohu zvýšit, aby se zvýšila hodnota účelové fce a zvednu ji. Přepíšu, přesunu se - post. do dalších vrcholů až najdu maximum.
Důsledek: Báze B určuje bázické přípustné řešení <=> AB-1b ≥ 0.
Důkaz: x je řešením Ax = b. AB-1Ax = AB-1b, AB-1A ... AB-1AB = I, xi = AB-1b, i B (nezáporný, pokud AB-1b ≥ 0), xi = 0 pro i B (nezáporný vždy).
Pro úlohu lin. prog a přípustnou bázi B definujeme simplexovou tabulku následovně:

  |   |
B | A | b
---+-----+---
  |c^T |-z
B - báze, A - podmínky, b - vektor pravých stran
cT - účelová fce, z - hodnota účel. fce.
, kde matice soustavy A |b je upravena element. úpravami, tak že AB = I, a podobně poslední řádek cT|z je upraven tak, že ci = 0 pro i B.
Pro úlohu:
 3 | 1 -1 1 0 0 | 2
 4 | -1 1 0 1 0 | 1
 5 | 2 1 0 0 1 | 7
 --+----------------+--
  | 1 2 0 0 0 | 0
{3,4,5} - přípustná báze, protože (x3|x4|x5) dávají dohromady In.
účelová fce - u 3, 4, 5 - jenom nuly

Pro jednoduchost budeme indexovat řádky tabulky indexy z množiny B (př. B → b3 = 2). (Levý sloupec tabulky - "B" určuje číslo řádku).
Jak poznat, kolik je hodnota účelové funkce ?
Označíme f(x) hodnotu účelové funkce v bodě x.
Simplexový algoritmus
0.  Nalezni nějaké přípustné řešení a sestav simplexovou tabulku pro tuto přípustnou bázi B. (jde udělat, viz dále).
Opakuj:
 1. Jestliže cj ≤ 0 pro jB, potom STOP, příslušné bázické řešení je optimální (nemůžu zvednout žádnou proměnnou), jinak zvol jB: cj> 0 (j - pivot). (zapamatuji si, co chci zvětšit).
 2. Jestliže akj ≤ 0 pro k B, potom STOP, úloha LP je neomezená (proměnné mohou jít k ∞, rovnost stále platí). Jinak najdi i B : bi/aij = min{ bk/akj : akj > 0 & k B } (Zjištuji, kam až mohu proměnnou zvednout, vyberu si řádek, kde mám nejtěsnější omezení.)
 3. Polož B:= B {j} \ {i} a uprav tabulku. (provedu záměnu za řádku, kde mám nejtěsnější omezení)
Příklad - 1 krok simplex. algoritmu:
 3 | 1 -1 1 0 0 | 2
 4 | -1 1 0 1 0 | 1
 5 | 2 1 0 0 1 | 7
 --+----------------+--
  | 1 2 0 0 0 | 0
- zvolím j=1, protože cj ≥ 0.
možné záměny - za 3 nebo 5,
protože akj > 0. spočítám minima - i = 3.
Nová tabulka:
 1 | 1 -1 1 0 0 | 2
 4 | 0 0 1 1 0 | 3
 5 | 0 3 -2 0 1 | 3
 --+----------------+--
  | 0 3 -1 0 0 |-2
- sloupce A 1,4,5 dávají dohromady Im.
- posl. řádek - ve sloupcích 1,4,5 jsou nuly.


1. řádek - mohu opsat
2. ř. - musím v 1. sl. dostat 0 - sečtu s prvním
3. ř. - odečtu 2x s 1.
to samé pro posledné řádek

dál pokračuje úplně stejně.
Stejný krok jako výše s rovnicemi, jen s tabulkou a čísly.
Obě tabulky odpovídají stejné úloze LP (přesun je pomocí elem. úprav) => množina řešení se nemění.
Lemma: 3. krok je korektní, neboli: nová báze je přípustná.
Důkaz: Stačí ukázat, že nový vektor b' ≥ 0 (protože A'B je Im stejně jako AB → A-1Bb ≥ 0, → A-1 Bb' ≥ 0 <=> b'≥ 0).
Pro i: b'i = bi/aij ≥ 0. (při tvorbě změněné rovnice).
Pro kB, k≠i ... b'k = bk - akj bi/aij ≥ 0 (při elem. úpravách matice) - kvůli volbě i v kroku 2 - bk/akj ≥ bi/aij.
Lemma: 2. krok je korektní, neboli úloha LP je neomezená, když akj ≤ 0 B & cj > 0, j B.
Důkaz: Ozn. x bázické řešení pro danou bázi B. Definuji pomocný vektor y Rn:
yj = 1,
yk = -akj, kB (kladné, protože akj záporné).
yk = 0 jinak.
Potom y ≥ 0 => x + ty ≥ 0 pro t(0, ∞). A(x + ty) = Ax + tAy = b (protože Ax=b, Ay=0).
=> libovolný násobek y přičtený k x stále splňuje podmínky.
f(x + ty) = z + tcTy = z + tcj - pro t→∞ jde k ∞. (y má 0 u všech nebázických proměnných krom j, cT má 0 u všech bázických - zbyde cj).
Lemma: 1. krok je korektní, neboli když c ≤ 0 tak potom je přípustné bázické řešení x* optimální.
Důkaz: Nechť x je přípustné řešení => x ≥ 0. Potom cTx ≤ 0. (Protože c≤0).
cTx ≤ 0 = cTx* (je-li bázické řeš. přísl. B, potom cTx = 0).
f(x) = z + cTx ≤ z + cTx* =f(x*)
Pro všechny kroky - 1,2,3 - OK. Zbývá - krok 0 - nevím, jestli mohu dostat přípustné řešení na začátku.
Fakt: Nultý krok lze vyřešit simplexovou metodou na pomocnou úlohu LP.
Důkaz: Původní úloha: max cTx: Ax = b, x ≥ 0. Hledám přípustnou bázi.
BÚNO předp., že b≥0. (je-li bi < 0, vynásobím řádek -1, změním A, nezměním množinu řešení).

Pomocná úloha: max -y1-...-ym, Ax + Iy = b, x,y ≥ 0.
Výchozí bázické řešení pomocné úlohy: x=0. yi = bi≥0.
Optimum: (existuje vždy, účelová fce je omezena 0):
-y1-...-ym = 0 (y1 = ... = ym = 0 ) - zároveň máme bázické přípustné řešení původní úlohy: Ax + I0 = b.
Je-li nějaké yi < 0, potom původní úloha nemá žádné přípustné řešení. (přípustné řešení pův. úlohy se dá rozšířit nulami na přpustné řešení pomocné úlohy).
Úloha:
max x1 + x2
------------------------
x1 ≤ 1
x2 ≤ 1
-x1-x2 ≤ -1
x1, x2 ≥ 0
výchozí tvar pro simplex. metodu:
max x1 + x2:
---------------------------------
x1 + x3 = 1
x2 + x4 = 1
x1 + x2 - x5 = 1
x1 ... x5 ≥ 0.

Pomocná úloha:
max -y1-y2-y3:
--------------------------------
x1 + x3 + y1= 1
x2 + x4 + y2= 1
x1 + x2 - x5 + y3= 1
x1 ... x5, y1 ... y3 ≥ 0.
Výchozí pomocné bázické řešení:
x1 ... x5 = 0, y1 ... y3 = 1
Optimum pomocné úlohy:
x1,x4 = 1; x2,x3,x5,y1 ... y3 = 0,
což je výchozí řešení původní úlohy

Konečnost:
Konečnost lze zajistit vhodným výběrem i,j v kroku 1 &2. Pravidlo, které toto dokáže, je tzv. Blandovo pravidlo (kdykoliv mám více možností, vybírám minimální číslo indexu) => dá se dokázat, že nikdy nemůžu vybrat dvakrát stejnou bázi - těch je konečný počet => alg. je konečný.
Existují i jiná pravidla výběru i,j (zajišťující lepší výběr) - algoritmus je pak obecně rychlejší, ale NIKDY nemá polynomiální složitost.
 • Metoda "Symbolických perturbací" pro výběr i - mám-li víc možností, trochu pozměním matice
 • Elipsoidová metoda - je polynomiálně složitá, v praxi však má tak vysokou konstantu, že se nevyplatí

Dualita lineárního programování

Příklad:mějme úlohu LP:
max x1+ x2:
x1 - x2 ≤ 2
-x1 + x2 ≤ 1
2x1 + x2 ≤ 7
x1,x2 ≥ 0
Otázka: Lze nějak omezit (odhadnout) hodnotu účelové funkce?
např.: (2násobek 3. rovnice: ) 4x1+2x2 ≤ 14 && 4x1 + 2x2 ≥ x1 + 2x2 => x1 + 2x2 = cTx ≤ 14 ← odhad.
jinak např.: (sečtení 2. a 3. rovnice:) -x1 + x2 + 2x1 + x2 = x1 + 2x2 ≤ 8 ← nový horní odhad.
Obecně: Pro úlohu LP:
max cTx = c1x1+ ... + cnxn:
-------------------------------
a11x1 + ... + a1nxn ≤ b1
  ...            ...          ...
  ...            ...          ...
  ...            ...          ...
am1x1 + ... + amnxn ≤ bm
hledáme:
--------
y1
...
...
...
ym

hledáme y1, ... , ym, t.ž. j {1..n}: ∑mi=1 aijyi≥cj - pokud takové y1 ... ym existují, máme horní odhad na hodnotu účelové funkce, protože:
cTx = ∑nj=1 cjxj  ≤  ∑nj=1(∑mi=1aijyi)xj  =  ∑mi=1(∑nj=1 aijxj)yi  ≤  ∑mi=1biyi  =  bTy.
(protože (∑mi=1aijyi) ≥ cj; (∑nj=1 aijxj) je vlastně jeden řádek v matici A, ten ≤ bi.). - dostal jsem novou úlohu lin. programování.
Pro úlohu LP: max. cTx: Ax≤b, x≥0, tzv. primární úlohu (P) definujeme duální úlohu (D): min. bTy: ATy ≥ c, y≥ 0.
yi původně odpovídaly řádkům, chci je do sloupců → AT.
k poslední úloze máme duální:
min 2y1 + y2 + 7y3:
-----------------------
y1 - y2 + 2 y3 ≥ 1
-y1 + y2 + y3 ≥ 2
yi ≥ 0.
Duální úlohu lze zformulovat k primární úloze v libovolném tvaru ( sice je složitější předpis, ale je to možné).
Věta: Nechť úlohy (P) a (D) jsou vzájemně duální úlohy LP. Potom buď obě úlohy mají přípustná řešení a platí, že cTx* = bTy* pro libovolné optimální x*, y*, nebo jedna z těchto dvou úloh nemá žádné přípustné řešení a druhá je buď neomezená, nebo také nemá přípustné řešení.
Příklad: pro úlohu viz výše: 2 optima:
x* = (2, 3)T, y* = (0,1,1)T, cTx* = bTy* = 8.
Důkaz: - založen na korektnosti simplexové metody:
 • Simplex. metoda, značení:
  Sestavení simplex. tabulky:
  tabulku:
   |      :     |
   |  A    :  I  | b
   |      :     |
  -+----------------------+---
   |  C^T   :  0  |
  
  přeznačím jako:
   _     .......
   A     : _  :   |
   |     : A_B :   | b
   |     :   :   |
  -+---_--------_---------+---
   |  C^T  :.c^T_B   |
  
  (cT, A - celé dohromady)
  (AB, cTB - vybrané sloupce
  přípustné báze (nemusí být interval).

  elementárními úpravami dostanu (na konci simplex. alg.):
   |      :     |
  
   |   AB-1 A              | AB-1 b = xB*.
   |      :     |
  -+----------------------+---
  
   |   cT - cTBAB-1A        |
  (chci, aby posl. řádek byl ≤ 0 - na konci simplex. alg)

  soustavu AB-1 vynásobím zleva AB-1, tím dostanu Im ve sloupcích určených B. Odečtu od CTB kombinaci řádků z AB-1 A => dostanu 0.
 • Předp., že (P) i (D) mají přípustné řešení, Potom primární (P) nemůže být neomezená, protože cTx ≤ bTy platí pro lib. dvojici přípustných řešení (viz výše). => (P) není neomezená, má optimální řešení.
  Vezmu x* - nějaké bázické optimální řešení dané bází B. x* je určeno nějakým x*, což je optimální řešení ve tvaru pro simplexový algoritmus, platí ale, že cTx = cTx* (cT je jen doplněním cT pro simplexový algoritmus, víme, že hodnota je stejná). Ze závěrečné simplexové tabulky plyne:
  (x*)i = .... 0 pro iB
          .... (AB-1b)i ...(v AB je In, toto je bázická část řešení).
  Zvolíme y* := (AB-1)TcB a ukážeme, že y* je optimálním řešením (D).
 • - proč y* je přípustné:
  Aby bylo, musí splňovat, že:
  ATy ≥ c
  y = Imy ≥ 0
  \
   } <=>
  /
  

  ATy ≥ cT
  (AT & ImT = Im; cT & 0)

  ATy* = AT (AB-1)TcBc, protože cT - cBTAB-1A ≤ 0 na konci simplex. alg. (viz matice výše).
 • - proč je y* je optimální:
  vyplyne z rovnosti cTx* = bTy* (stačí dokázat toto).
  bTy* = bT(AB-1)T cB = x*B-1 cB = cBT xB*.
  (protože AB-1 b = xB* na konci simplex. alg. (viz matice); výsledek - číslo mohu transponovat jak chci).
  a cBTx*B = cTx* (protože xi = 0, když iB).
  - dokázali jsme, že pokud jedna z úloh má optimum, musí ho mít i druhá.
 • 2. část věty - triviální, (P) a (D) nemohou být zároveň neomezené, protože by platila první část.